Người quân tử

Đi để mà đi.
Người quân tử gặp thời thì lên xe xuống ngựa,
chưa gặp thời thì đội nón lá chân đất mà đi.
Đi để mà đi.Không có nhận xét nào: