Tìm kiếm Blog này

Tôn Tử binh pháp

Phanblogs Tôn Tử binh pháp


Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng

sách, đánh nó là kém hơn. Làm cho toàn quân địch chịu khuất phục là thượng sách,

đánh nó là kém hơn. Làm nguyên lữ quân địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là

kém hơn. Làm nguyên một tốt địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn.

làm nguyên một ngũ địch khuất phục là thượng sách, đánh nó là kém hơn. Thế nên

bách chiến bách thắng cũng chưa phải cách sáng suốt trong sự sáng suốt. Không

cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt.

Cho nên thượng sách trong việc dùng binh là lấy mưu lược để thắng địch, kế đó là

thắng địch bằng ngoại giao, kế nữa là dùng binh thắng địch, hạ sách là tấn công

thành trì. Đánh thành là biện pháp bất đắc dĩ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn