Tìm kiếm hiệu quả

Nghe ai ru câu ơi hời

Chừng nào về Năm Căn 
Nhớ nhau qua lại cũng gần
Một lần về U Minh 
Nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.Không có nhận xét nào: