Tìm kiếm Blog này

Mẹ

Phanblogs Bà đặt con lên đám cỏ phủ sương mờ

Mẹ già đâu có biết dáng mẹ đìu hiu 
Mẹ may cho từng cái áo mẹ vá cho từng cái quần Không có nhận xét nào: