Tìm kiếm Blog này

Tắt máy nhanh- fast shutdown

Phanblogs
1.Click Start, Regedit.
2. hãy vào: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control
3. Kích đúp vào "WaitToKillServiceTimeout"
4. Thay đổi giá trị mặc ​​định 12000-5000
5. thực hiện


hoặc

Mở Notebpad, sao chép và dán dưới đây

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control]
"WaitToKillServiceTimeout" = "1000"

[HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management]
"DisablePagingExecutive" = "1"
"LargeSystemCache" = "1"

[HKEY_USERS \ DEFAULT \ Control Panel \ Desktop]
"AutoEndTasks" = "1"

Bây giờ lưu các tập tin Fix.reg sau đó nhấp đúp chuột vào tập tin fix.reg ok để đăng ký.

Sau đó khởi động lại máy tính.
 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn