Tìm kiếm Blog này

Xóa file trùng lặp

Phanblogs 
"Duplicate File Finder" là một đơn giản để sử dụng chương trình có thể tìm kiếm và xác định vị trí các tập tin trùng lặp và trống rỗng, trong bất kỳ thư mục hoặc ổ đĩa. Nó tự động tìm kiếm tất cả các file trong tất cả các thư mục con. các tập tin trùng lặp dựa trên byte để so sánh byte (100% chính xác), để so sánh các tập tin lớn, bạn có thể chọn "Tìm kiếm nhanh" mà so sánh đầu tiên và cuối cùng 10 MB các tập tin lớn, để tăng tốc độ (99% chính xác). Chương trình này là rất tốt để làm sạch không gian đĩa trong các thư mục hình ảnh của bạn, hoặc tài liệu thư mục, hoặc thư mục download. Bạn cũng có thể chỉ định để tìm kiếm cho các file jpg hay mp3 file, hoặc loại nào khác của kiểu tập tin cụ thể! Chú ý: Không xóa các tập tin nếu bạn không biết chúng là gì! Đó là không khuyến khích bạn tìm kiếm thư mục hệ thống của bạn và xóa tất cả các tập tin trùng lặp nó chứa; kể từ khi hệ điều hành của bạn có thể cần những tập tin!
Các tính năng và chi tiết:

    
* Multithreading hoạt động để cung cấp kết quả tìm kiếm rất nhanh.
    
* Sao chép tập tin tìm kiếm nhanh hơn so với các chương trình khác của loại hình này!
    
* Chế độ Fast Search cho phép cực kỳ nhanh chóng so sánh byte trên các tập tin lớn.
    
* Tìm kiếm qua nhiều thư mục và ổ đĩa.
    
* Tìm kiếm cho tất cả các loại File hoặc hẹp tìm kiếm của bạn để cụ thể các loại tập tin chỉ!
    
* Ngoài ra có thể định vị và xóa các tập tin trống.
    
* Double Click vào một tập tin trong danh sách cây để hiển thị một hộp thoại thông tin chi tiết.
    
* Khả năng xóa tập tin được chọn ban đầu.
    
* Sắp xếp theo Sửa đổi hoặc tạo ngày trong thời gian tìm kiếm.
    
* Mẹo: tập tin gốc được xác định bằng phương pháp Sửa đổi reation / sắp xếp ngày,
      
nếu nó được tạo ra / sửa đổi đầu tiên, nó được coi là các file gốc. 

"Duplicate File Finder" is a simple to use program that can search and locate duplicate and empty files in any folder or drive. It automatically searches all files in all subdirectories. Duplicate files are based on byte for byte comparisons (100% accurate), for comparing large files you can select "Fast Searching" which compares the first and last 10 megabytes of large files, to increase speed (99% accurate). This program is great for cleaning up disk space in your picture folders, or documents folders, or download folders. You can also specify to only search for jpg files or mp3 files, or any other type of specific file type!
WARNING: Do not delete files if you do not know what they are! It is NOT recommended that you search your system directory and delete all the duplicate files it contains; since your operating system may need those files!

Features and Details:
 • Multithreading operation to provide extremely fast search results.
 • FASTER Duplicate File Searching than any other program of its kind!
 • Fast Search mode allows extremely fast byte comparisons on large files.
 • Search Across Multiple Directories and Drives.
 • Search for All File Type or Narrow your Search to Specific File types only!
 • Also can locate and delete empty files.
 • Double Click a file in the tree list to display a detailed information dialog.
 • Ability to Delete Selected Original Files.
 • Sort by Modify or Creation Date during search.
 • Tip: Original Files are determined by Modify/reation Date sort method,
  if it was created/modified first, it is considered the original file.
System Requirements:
Windows 98, XP, Vista.
[DOWNLOAD] Rated 3.5 stars at SnapFiles Duplicate File Finder - Softpedia 100% CLEAN Award (Click here for more information)