Tìm kiếm Blog này

Vận trình trong năm 2010

Phanblogs
-Tháng giêng:- mưu sự như  ý, đừng tham bất nghĩa, quí nhân phò trì, mua bán có lời, giảm bớt chi tiêu, đề phòng lúc túng.

-Tháng hai:-hung tinh xung động, buồn vui xen nhau, liều lĩnh hiểm nguy, mọi việc theo cũ, xa lìa tửu sắc, tranh đấu đừng vô.

-Tháng ba:- Lục Hợp hóa giải, xấu đi tốt đến, quí nhân giúp đỡ, mọi việc thông dần, hòa khí sinh tiền, làm nên kết quả.

-Tháng tư:- Tam Hợp chiếu soi, nhân duyên rất tốt, mưu sự thuận lợi, cầu được ước thấy, nhà sinh trăm phước, cửa nạp điều lành.

-Tháng năm:- bước thêm cảnh thuận, đức tốt sinh thơm, chứa thiện lưu đức, bất nghĩa đừng tham, đề phòng tiểu nhân.

-Tháng sáu:- trong mừng có lo, chưa được yên thân, đề phòng bất trắc, tiền ngoài kiếm được, mọi việc cẩn thận, theo cũ được yên.

-Tháng bảy:- nửa tốt nửa xấu, tùy sức mà làm, gắng theo đường chánh, quanh quẹo không nên, tiểu nhân ám hại, sức khỏe không hay.

-Tháng tám:- tù tội coi chừng, không sáng thêm lo, đừng bị  lôi kéo, chớ dự đám tang, giữ gìn sức khỏe, có bệnh sớm trị.

-Tháng chín:- trong tốt có xấu, tính kỹ mới làm, sáng suốt quyết định, tiểu nhân ám hại, an phận đỡ lo, có đức mới bền.

-Tháng mười:- không thể nói tốt, đề phòng bất trắc, phòng người ám hại, thân thể coi chừng, nên kết thiện duyên, mới không phiền não.

-Tháng mười một:- dần vào cảnh tốt, chính khí hưng gia, công việc tiến triển, mở lối rộng ra, mưu sự hanh thông, chú ý gia đình.

-Tháng mười hai:-Tam Hợp chiếu soi, quí nhân trợ giúp, đạt được mong cầu, quyết theo đường thiện, ai hại mình được, đỡ phải ưu sầu.