Tìm kiếm hiệu quả

cái ác là gì ?
Phan: Khi được hỏi về cách xử thế giữa người với người, đức Khổng tử nói : “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, muốn người đừng làm điều gì cho ta, thì ta cũng đừng làm điều ấy cho họ. Hành động như thế là không ác.

Không có nhận xét nào: