Tìm kiếm Blog này

Street songs vietnam

Street songs vietnam
two blind women one playing beautifully strange electric guitar while the other sings sublimely into a microphone . powered by a battery carried in a bag by the guitar player & blasted out through ...
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn