Điều khoản Dịch vụ của Blogger

Điều khoản Dịch vụ của Blogger

Chào mừng bạn đến với Blogger! Trước khi bắt đầu sử dụng Blogger, bạn phải đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ này của Blogger ("Điều khoản Dịch vụ") và tuân thủ các điều khoản và điều kiện và các chính sách sau, bao gồm mọi sửa đổi trong tương lai (gọi chung là "Hợp đồng"):

Mặc dù chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn về các Điều khoản Dịch vụ Blogger này, bạn vẫn nên xem lại theo định kỳ phiên bản cập nhật mới nhất (http://www.blogger.com/terms.g). Theo quyết định của riêng mình, Google có thể điều chỉnh hoặc sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này và các chính sách bất cứ lúc nào và bạn đồng ý chịu ràng buộc với những điều chỉnh hoặc sửa đổi này. Nếu bạn không chấp nhận và tuân theo Hợp đồng này, bạn không được sử dụng dịch vụ Blogger. Trong trường hợp không thống nhất giữa các Điều khoản Dịch vụ Blogger và các Điều khoản Dịch vụ chung của Google (http://www.google.com/intl/en/terms_of_service.html) hoặc Chính sách Bảo mật của Google (http://www.google.com/privacy.html), các Điều khoản Dịch vụ Blogger (http://www.blogger.com/terms.g) sẽ kiểm soát. Không nội dung nào trong Hợp đồng này được coi là mang lại bất kỳ quyền hay lợi ích bên thứ ba nào.

1. Mô tả Dịch vụ. Blogger là một dịch vụ xuất bản web và dịch vụ lưu trữ tuỳ chọn ("Dịch vụ"). Bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xuất hiện dưới tên người dùng của bạn và giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp cho bạn trên cơ sở NGUYÊN GỐC và KHẢ DỤNG. Google từ chối mọi trách nhiệm và nghĩa vụ về tính khả dụng, thời gian, tính bảo mật hay tính ổn định của Dịch vụ hay bất kỳ phần mềm khách nào khác. Google cũng có quyền sửa đổi, treo hoặc ngừng dịch vụ, có hoặc không có thông báo vào bất kỳ lúc nào mà không có nghĩa vụ gì đối với bạn.

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải ít nhất mười ba (13) tuổi. Google có quyền từ chối dịch vụ đối với bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào vì bất cứ lý do gì.

2. Sử dụng đúng. Bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ của mình, về bất kỳ bài đăng nào và về bất kỳ hậu quả nào của các bài đăng đó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ sử dụng Dịch vụ tuân theo các luật, quy tắc và các quy định của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, bao gồm bất kỳ luật nào liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ quốc gia nơi bạn đang sinh sống và tất cả các luật kiểm soát việc xuất của Hoa Kỳ.

Bạn đồng ý tuân thủ Chính sách Nội dung của Blogger (http://www.blogger.com/content.g) và các qui định và hạn chế trong đó. Mặc dù chúng tôi có thể tìm cách thông báo với bạn khi có thay đổi đối với Chính sách Nội dung của Blogger, bạn nên thường xuyên xem phiên bản cập nhật nhất. Google có thể, theo ý mình, sửa đổi hoặc thay đổi Chính sách Nội dung của Blogger bất cứ lúc nào và bạn đồng ý tuân thủ những thay đổi hoặc sửa đổi này.

Vi phạm bất kỳ điều nào trong số những điều đã đề cập ở trên, bao gồm Chính sách Nội dung Blogger (http://www.blogger.com/content.g), chúng tôi có thể chấm dứt ngay Hợp đồng này và chúng tôi có thể bắt bạn phải chịu các mức phạt của tiểu bang và liên bang và các hậu quả pháp lý khác. Google bảo lưu quyền, nhưng sẽ không bắt buộc, điều tra việc sử dụng Dịch vụ của bạn nhằm (a) xác định xem việc vi phạm Hợp đồng đã xảy ra hay chưa (b) tuân thủ bất kỳ luật áp dụng, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu chính phủ nào.

Rất nhiều nội dung của Blogger.com và Blogspot.com ---bao gồm nội dung của các bài đăng cụ thể -- được cung cấp bởi và là trách nhiệm của người hoặc những người tạo ra các bài đăng này. Google không kiểm soát nội dung của Blogger.com và Blogspot.com và không chịu trách nhiệm về các nội dung đó. Thay vì đó, Google chỉ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung này như một dịch vụ.

Một cách rất tự nhiên, Blogger.com và Blogspot.com có thể chứa các tài liệu công kích, có hại, không đúng hoặc nói cách khác là không phù hợp, hoặc trong một số trường hợp, các bài đăng đã bị gắn nhãn sai hoặc nói cách khác là đánh lừa. Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ sử dụng một cách thận trọng và kinh nghiệm và đánh giá đúng đắn khi sử dụng Blogger.com và Blogspot.com.

Google không xác nhận, hỗ trợ, giới thiệu hay đảm bảo tính chân thực, tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ giao tiếp nào được đăng thông qua Dịch vụ hay xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện qua Dịch vụ. Bạn cần hiểu rằng bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro khi tin cậy tài liệu được đăng qua Dịch vụ.

3. Bảo mật. Như là một điều kiện để sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật của Google (http://www.google.com/privacy.html), chính sách này đôi khi có thể được cập nhật, như được nêu trong phiên bản gần đây nhất tồn tại vào thời điểm sử dụng của bạn. Bạn đồng ý rằng Google có thể truy cập hoặc bộc lộ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm nội dung của các giao tiếp của bạn, nếu Google buộc phải làm như vậy để tuân thủ bất kỳ thủ tục pháp lý hợp lệ nào hoặc theo yêu cầu của chính phủ (chẳng hạn như lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa, đạo luật, hoặc lệnh của tòa), hoặc những trường hợp khác được cung cấp trong Điều khoản Dịch vụ này và Chính sách Bảo mật của Google nói chung. Thông tin cá nhân được thu thập bởi Google có thể được lưu trữ và xử lý tại Mỹ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Google Inc. hoặc các địa lý của Google có cơ sở tại đó. Bởi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với mọi việc chuyển thông tin như vậy ra khỏi quốc gia của bạn.

4. Nguyên tắc chung về Sử dụng và Lưu trữ. Bạn đồng ý rằng Google không có trách nhiệm hay nghĩa vụ về việc xoá, hoặc không lưu trữ hay chuyển, bất kỳ Nội dung nào và các giao tiếp khác được duy trì bởi Dịch vụ. Google có quyền tạo những giới hạn về việc sử dụng và lưu trữ theo nguyên tắc riêng của Google bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo trước.

5. Nội dung Dịch vụ. Google không chịu trách nhiệm nội dung bên thứ ba (bao gồm, không giới hạn, vi rút hoặc các tính năng vô hiệu), Google cũng không có nghĩa vụ kiểm soát nội dung bên thứ ba đó. Google vào mọi lúc đều có quyền xoá hoặc từ chối đăng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ, chẳng hạn như các nội dung vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này. Google cũng có quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Google tin là cần thiết để (a) tuân thủ luật áp dụng, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chính phủ, (b) thi hành Hợp đồng này, bao gồm việc điều tra những vi phạm về Hợp đồng có thể xảy ra(c) phát hiện, ngăn chặn nếu không có thể xảy ra gian lận địa chỉ, hoặc các vấn đề về an ninh hay kỹ thuật (d) phản hồi yêu cầu hỗ trợ người dùng, hoặc (e) bảo vệ quyền, tài sản hay sự an toàn của Google, người dùng và công chúng. Google sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về việc thi hành hoặc không thi hành các quyền thuộc Hợp đồng này.

6. Quyền Sở hữu Trí tuệ. Các Quyền Sở hữu Trí tuệ của Google. Bạn công nhận rằng Google sở hữu tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích trong và với Dịch vụ, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ ("Các Quyền của Google"). Các Quyền của Google được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ của Mỹ và quốc tế. Do vậy, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, nhân bản, thay thế, sửa đổi, hay tạo các tác phẩm bắt nguồn từ Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện, bất kỳ thiết bị tự động nào khác, hay bất kỳ quá trình thủ công nào để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ. Như được mô tả ngay dưới đây, Các Quyền của Google không bao gồm nội dung của bên thứ ba được sử dụng trong Dịch vụ, bao gồm nội dung trong thư từ giao dịch xuất hiện trên Dịch vụ.

Quyền Sở hữu Trí tuệ của Bạn. Google không khẳng định bất cứ quyền sở hữu hay kiểm soát đối với bất kỳ Nội dung nào được gửi, đăng hãy hiển thị bởi bạn trên hoặc thông qua các dịch vụ của Google. Bạn hoặc bên cấp phép thứ ba, nếu có, nắm giữ mọi sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền liên quan đến mọi Nội dung bạn gửi, đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua các dịch vụ của Google và bạn chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền này, nếu có. Khi gửi, đăng hoặc hiển thị Nội dung trên hoặc thông qua các dịch vụ của Google nhằm để Nội dung này khả dụng cho các thành viên của công chúng, có nghĩa là bạn đã cấp cho Google một cấp phép có hiệu lực trên toàn cầu, không độc quyền, không phải trả tiền thù lao, để sao chép, xuất bản và phân phối Nội dung này trên các dịch vụ của Google cho mục đích hiển thị và phân phối các dịch vụ của Google. Ngoài ra, Google có quyền từ chối chấp nhận, đăng, hiển thị hoặc chuyển mọi Nội dung theo ý riêng của Google.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có tất cả quyền, sức mạnh và thẩm quyền cần thiết để cấp quyền ở đây cho bất kỳ Nội dung nào được gửi.

Bạn có thể chọn gửi, đăng bài và hiển thị bất kỳ tài liệu nào trên hoặc thông qua dịch vụ Blogger hoặc Blogspot.com theo giấy phép công cộng (vd: giấy phép Chung Sáng tạo ), dù đánh dấu bằng tay tài liệu hoặc sử dụng công cụ dịch vụ Blogger để làm. Để tránh hiểu lầm, Google không tham gia vào giấy phép công cộng giữa bạn và bên thứ ba. Cũng để tránh hiểu lầm, Google có thể thực hiện những quyền được cấp theo (a) giấy phép công cộng hoặc giấy phép, nếu có, bạn áp dụng vào tài liệu của bạn hoặc (b) Hợp đồng này.

7. Không Bán lại Dịch vụ. Trừ khi được Google uỷ quyền rõ ràng bằng văn bản, bạn chấp thuận không sao chép, mô phỏng, sao, bán, kinh doanh, bán lại hoặc khai thác vì bất kỳ mục đích thương mại nào (a) tất cả các phần của Dịch vụ, (b) việc sử dụng Dịch vụ, hoặc (c) truy cập Dịch vụ.

8. Xuất bản. Bất kỳ việc sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên miền và các đặc điểm nhãn phân biệt khác của Google ("Các đặc điểm Nhãn"), bao gồm "Blogger," "Blogger.com," "Blogspot," và "Blogspot.com," đều phải tuân theo Hợp đồng này và tuân theo hướng dẫn sử dụng các Đặc điểm Nhãn hiện tại của Google và bất kỳ nội dung nào có trong hoặc được nhắc đến trong đó, có thể tìm thấy tại URL sau: http://www.google.com/permissions/guidelines.html (hoặc URL khác mà Google có thể cung cấp).

9. Đại diện và Bảo đảm. Bạn đại diện và đảm bảo rằng (a) tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Google để tham gia vào Dịch vụ là chính xác và cập nhật; và (b) bạn có tất cả các quyền, khả năng và thẩm quyền cần thiết để tham gia vào Hợp đồng này và thực hiện các hành động được yêu cầu dưới đây.

10. Chấm dứt dịch vụ; Treo. Google, theo ý riêng của mình vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, có thể chấm dứt Dịch vụ, chấm dứt Hợp đồng này, hoặc treo hay chấm dứt tài khoản của bạn. Trong trường hợp chấm dứt, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu và bạn sẽ không được cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bất kỳ tệp hay nội dung nào khác trong tài khoản của bạn mặc dù các bản sao dư của thông tin có thể vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi trong một khoảng thời gian nào đó cho mục đích sao lưu. Các mục 2, 3, 5 - 8 và 10 - 15 của Hợp đồng, cùng với các điều khoản hiện hành của Điều khoản Dịch vụ chung (bao gồm mục về giới hạn trách nhiệm), sẽ vẫn còn hiệu lực trong trường hợp hết hạn hoặc chấm dứt.

11. Tiền bồi thường. Bạn đồng ý giữ vô hại và đảm bảo cho Google và các công ty con, chi nhánh, nhân viên, đại lý, từ và chống lại mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm mọi trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), các vụ kiện, phán quyết, chi phí tranh tụng và chi phí cho luật sư, thuộc bất kỳ loại và bản chất nào. Trong trường hợp như vậy, Google sẽ cung cấp cho bạn thông báo bằng văn bản về kiếu nại, vụ kiện hoặc hành động này.

12. Hợp đồng hoàn chỉnh. Hợp đồng này tạo thành một hợp đồng hoàn chỉnh giữa bạn và Google và kiểm soát việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay cho bất kỳ hợp đồng nào trước đây giữa bạn và Google. Bạn cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng khi bạn sử dụng hoặc mua một số dịch vụ Google khác, dịch vụ nhận làm hội viên, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba.

13. Sự từ bỏ và Tính khắt khe của các Điều khoản. Việc Google không sử dụng hoặc đem thi hành một quyền hoặc quy định bất kỳ trong Điều khoản Dịch vụ sẽ không phải là sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu một quy định bất kỳ trong Điều khoản Dịch vụ được phát hiện là không hợp lệ bởi một toà án hành pháp có thẩm quyền, các bên vẫn phải đồng ý rằng toà án nên cố gắng tác động đến mục đích của các bên như được phản ánh trong quy định và các quy định khác trong Điều khoản Dịch vụ giữ nguyên toàn bộ ảnh hưởng và hiệu lực.

14. Quy chế Giới hạn. Bạn đồng ý rằng cho dù bất kỳ quy chế hoặc luật trái ngược nào, bất kỳ yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ của Google hoặc Các Điều Khoản Dịch vụ phải được gửi trong vòng (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân gây ra hành động phát sinh này hoặc sẽ bị chặn vĩnh viễn.

15. Lựa chọn Luật, Quyền hạn, Diễn đàn. Những Điều Khoản Dịch vụ này sẽ được kiểm soát và được hiểu theo luật của Tiểu Bang California, mà không ảnh hưởng đến mâu thuẫn của các quy định luật hay tiểu bang thực tế của bạn hoặc quốc gia bạn đang sinh sống. Bất kỳ khiếu nại, tố tụng hay tranh chấp pháp lý nào nảy sinh có liên quan tới Dịch vụ sẽ chỉ được đưa ra ở Hạt Santa Clara, California và bạn đồng ý với quyền hạn của các toà án đó.

16. Thông tin Bản quyền. Chính sách của chúng tôi là phản hồi tất cả các thông báo được cho là xâm phạm theo Luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số. Nếu bạn tin rằng bản quyền của bạn đã bị xâm phạm trên Dịch vụ, hãy xem http://www.google.com/blogger_dmca.html để biết thông tin về cách gửi hoặc phản hồi một thông báo xâm phạm.
Không có nhận xét nào: