Tìm kiếm Blog này

Phần mềm máy tính-Moffsoft Calculator 2

Đã đến lúc thay đổi chương trình %SystemRoot%\system32\calc.exe bằng Moffsoft Calculator 2 (ghi chú:Phần dưới đây được dịch bởi google-hem phải tớ nhé)

Moffsoft Calculator 2 - calculate finances, mortgages, times, dates and more.
:: Tải về Moffsoft Máy Tính 2.1.1.30 đầy đủ::

Moffsoft Calculator 2 is powerful, feature-rich calculator software with a simple, easy-to-use interface. Moffsoft Máy Tính 2 là mạnh mẽ, tính năng phong phú với một phần mềm máy tính đơn giản, dễ sử dụng giao diện. In addition to the printable and savable calculator tape, you'll discover powerful financial functions that include loan calculations, amortization schedules, bonds, interest rate conversions, and depreciation. Ngoài những in và máy tính savable băng, bạn sẽ khám phá các chức năng tài chính mạnh mẽ mà bao gồm các khoản cho vay tính toán, amortization lịch, trái phiếu, lãi suất chuyển đổi, và khấu hao. You'll also find over 100 unit conversions in categories such as length, volume, weight, area, speed, time, temperature, currency, and data storage. Bạn cũng sẽ tìm thấy trên 100 đơn vị chuyển đổi trong danh mục chẳng hạn như chiều dài, khối lượng, cân nặng, diện tích, tốc độ, thời gian, nhiệt độ, các loại tiền tệ, và dữ liệu lưu trữ.

Moffsoft Calculator 2 also has a variety of date and time calculations, product pricing functions, floating and fixed point decimals, multiple memory values, two types of input logic, totals and grand totals, item counts, constants, and much, much more. Moffsoft Máy Tính 2 cũng đã có nhiều ngày và thời gian tính toán, giá cả sản phẩm chức năng, nổi và cố định điểm thập phân, nhiều bộ nhớ giá trị, hai loại đầu vào logic, tổng số và tổng số nhân, mục đếm, constants, và nhiều, nhiều hơn nữa.

Key Features: Các tính năng chủ chốt:
Tape - Save the calculator tape in up to five different file formats. Tape - Lưu băng trong máy tính đến năm tập tin định dạng khác nhau. You can also preview the tape report and customize the report title. Bạn cũng có thể xem trước các băng và các báo cáo tuỳ chỉnh các tiêu đề báo cáo.
Decimal places - Use a floating point or fixed number of decimal places. Decimal nơi - Sử dụng nổi một điểm cố định hoặc số thập nơi. If you enable "Auto decimal", Moffsoft Calculator 2 will enter the decimal for you. Nếu bạn kích hoạt tính năng "Tự động thập", Moffsoft Máy Tính 2 sẽ nhập thập cho bạn.
Totals & grand totals - Pressing the {Enter} key two or three times in a row displays totals and grand totals for previous calculations. Tổng số tổng số & grand - Pressing các phím) (Nhập hai hoặc ba lần trong một hàng và hiển thị tổng số tổng số grand cho tính toán trước đó.
Input logic - Use the input logic that's most natural for you. Dữ liệu logic - Sử dụng các đầu vào logic đó là hầu hết các tài nguyên thiên nhiên cho bạn. Algebraic works like most hand-held calculators, while Adding Machine functions similar to a desktop 10-key. Algebraic hoạt động giống như hầu hết các máy tính cầm tay, trong khi máy Thêm chức năng tương tự như một máy tính để bàn 10-phím.
Multiple memory values - Store up to 5 values in memory. Nhiều giá trị bộ nhớ - Lưu tới 5 giá trị trong bộ nhớ.

Constants - Define an unlimited number of constant values. Constants - Xác định một số không giới hạn của việc giá trị.
Color schemes - Change the color and font of virtually anything. Màu sắc chương trình - Thay đổi màu sắc và phông chữ của hầu như bất cứ điều gì. (see example) (xem ví dụ)
Item count - Display the number of entries in a calculation. Khoản truy cập - Hiển thị số các mục trong một phép tính.
Financial functions - Calculate loan payments, amortization schedules, depreciation, bonds, cash flows, and interest rate conversions. Chức năng tài chính - Tính toán các khoản thanh toán cho vay, amortization lịch, khấu hao, trái phiếu, tiền mặt chảy, và lãi suất chuyển đổi. (see example) (xem ví dụ)
Unit conversions - Over 100 units of measure in nine categories makes converting easy. Chuyển đổi đơn vị - hơn 100 đơn vị đo lường trong chín chuyên mục làm cho chuyển đổi dễ dàng. (see example) (xem ví dụ)
Date/Time calculations - Determine information about a specific date, or calculate the date 90 days from today. Ngày / Thời gian tính toán - Xác định thông tin về một ngày cụ thể, hoặc tính từ ngày 90 ngày kể từ ngày hôm nay. (see example) (xem ví dụ)
Product Pricing - Calculate cost of goods sold, profit margin, markup, retail sales price, and gross profit. Sản phẩm giá - Tính toán chi phí của hàng hoá bán ra, lợi nhuận lề, đánh dấu, bán lẻ bán hàng giá rẻ, và lợi nhuận gross. (see example) (xem ví dụ)
Adjustable calculator size - Make it any size you want and Moffsoft Calculator 2 will remember the size and position next time you use it. Điều chỉnh kích thước máy tính - Hãy làm cho bất kỳ kích thước mà bạn muốn tính toán Moffsoft và 2 sẽ nhớ kích thước và vị trí tiếp theo thời gian mà bạn sử dụng nó. (see example) (xem ví dụ)
Tax button - Define your local rate to make adding sales tax easy. Thuế nút - Xác định tỷ lệ địa phương của bạn để làm cho việc thêm doanh thu thuế dễ dàng.
User options - Moffsoft Calculator 2 has many user options including always on top, system tray icon, run on startup, sound events, and much more. Người dùng tùy chọn - Moffsoft Máy Tính 2 có nhiều người sử dụng tùy chọn bao gồm luôn trên đầu trang, biểu tượng khay hệ thống, chạy trên các khởi động, âm thanh, và nhiều hơn nữa.
System requirements - Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Yêu cầu hệ thống - Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Size: 1.62 MB Kích thước: 1,62 MB
Download Moffsoft Calculator 2.1.1.30 Tải về Moffsoft Máy Tính 2.1.1.30
ScreenShots Ảnh chụp màn hình


Download with rắc (Thằng này tìm key lâu thật tại vì ít người dùng thì phải):th_Yoyo22:


END


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn