Tìm kiếm Blog này

Tuyên ngôn nhân quyền

Cứ thấy người ta cãi nhau vì nhân quyền ; nhưng thú thực mình cũng chẳng biết nó là cái gì vạ cụ thể ra sao ; nay update gấp


DownloadEND