Tìm kiếm Blog này

I've learned

dịch bằng EV tran 3.0
I've learned that we don't have to change friends if we understand that friends change.

Tôi có học chúng tôi không phải thay đổi những người bạn nếu chúng tôi hiểu mà những người bạn thay đổi.
----------
I've learned that no matter how good a friend is, they're going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that.

Tôi có được học mà không có quan trọng Một người bạn tốt bao nhiêu, Chúng sẽ làm đau bạn cứ mỗi lần và bạn phải tha thứ họ (cho) điều đó.
----------

I've learned that true friendship continues to grow, even over the longest distance. The same goes for true love.
Tôi có học tình bạn đúng tiếp tục lớn lên, thậm chí khoảng cách qua dài nhất. Giống như vậy Đi (cho) tình yêu đúng.
------------

I've learned that you can do something in an instant that will give you heartache for life.
Tôi có được học mà bạn có thể làm cái gì đó trong một chốc lát mà sẽ đưa cho bạn nỗi đau buồn (cho) cuộc sống.
--------

I've learned that it's taking me a long time to become the person I want to be.
Tôi có học sẽ đang làm Tôi mất một thời gian dài khi trở nên người Tôi muốn là.
-----------

I've learned that you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them.
Tôi có học bạn cần phải luôn luôn rời bỏ yêu những thứ với việc yêu những từ. IT có thể lần cuối cùng bạn nhìn thấy Họ.
--------
I've learned that you can keep going long after you can't.
Tôi có học rằng bạn có thể giữ đi từ lâu sau bạn không thể.
----------

I've learned that we are responsible for what we do, no matter how we feel.
Tôi có học chúng tôi (thì) chịu trách nhiệm (cho) điều mà chúng tôi, không có quan trọng Như thế nào Chúng tôi cảm thấy.
-------

I've learned that either you control your attitude or it controls you.
Tôi có học hoặc bạn kiểm soát thái độ (của) các bạn hay nó kiểm soát bạn.
---------

I've learned that regardless of how hot and steamy a relationship is at first, the passion fades and there had better be something else to take its place.
Tôi được học mà bất chấp (của) việc một mối quan hệ trước hết, những say mê kỳ cục cảm xúc mạnh mẽ và ở đó nên là cái gì khác nóng và đầy hơi nước như thế nào thay thế nó.
------

I've learned that heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences.

I've learned that money is a lousy way of keeping score.

I've learned that my best friend and I can do anything or nothing and have the best time.

I've learned that sometimes the people you expect to kick you when you're down, will be the ones to help you get back up. -hôm nay mới thấm câu này

I've learned that sometimes when I'm angry I have the right to be angry, but that doesn't give me the right to be cruel.
tôi đã được học rằng khi tôi nóng giận tôi được quyền làm mọi thứ khi nóng giận nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được quyền tha thứ

I've learned that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have.

I've learned that maturity has more to do with what types of experiences you've had and what you've learned from them, and less to do with how many years you have lived.

I've learned that it isn't always enough to be forgiven by others. Sometimes you have to learn to forgive yourself.

I've learned that no matter how bad your heart is broken the world doesn't stop for your grief.

I've learned that our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for who we become.

I've learned that just because two people argue, it doesn't mean they don't love each other And just because they don't argue, it doesn't mean they do love each other.

I've learned that you shouldn't be so eager to find out a secret. It could change your life forever.

I've learned that two people can look at the same thing and see something totally different.

I've learned that your life can be changed in a matter of hours by people who don't even know you.

I've learned that even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you you will find the strength to help.

I've learned that credentials on the wall do not make you a decent human being.

I've learned that the people you care about most in life are sometimes taken from you too soon

I've learned that no matter how much I care, some people just don't care back.
tôi đã được học rằng không cần biết tôi quan tâm thế nào không hẳn một vài người cũng sẽ quan tâm đến điều đó

I've learned that it takes years to build up trust, and only seconds to destroy it.
tôi đã được học rằng mất 1 vài năm để xây sự thật và chỉ 1 giây để phá hủy nó

I've learned that it's not what you have in your life but who you have in your life that counts
I've learned that you can do something in an instant that will give you heartache for life.

I've learned that we are responsible for what we do, no matter how we feel.

I've learned that learning to forgive takes practice.

I've learned that there are people who love you dearly, but just don't know how to show it.

I've learned that just because someone doesn't love you the way you want them to doesn't mean they don't love you with all they have.

I've learned that it isn't always enough to be forgiven by others. Sometimes you have to learn to forgive yourself